The Taboo of 9/11 Mainstream Media Coverage

november 1, 2015 by · 2 Comments 

Wrong, Blasphemous and Sinful — The Taboo of 9/11 Mainstream Media Coverage
a documentary film by Olivier Taymans


«Wrong, Blasphemous and Sinful» – 9/11 media… by Epouvantails

Braanen som USAs og Israels mann i Norge

desember 5, 2013 by · 3 Comments 

Det har bølget litt de siste ukene rundt den faglærte sveiseren Bjørgulv Braanen og hans kraftfulle personangrep på lederplass i Klassekampen tirsdag den 12. november 2013.

Vi har sett nærmere på både denne og andre lederartikler fra redaktørens hånd, samt vurdert Braanens samlede rolle i tåkeleggingen av kuppene i USA av november 1963 og september 2001. Klikk faksimilene nedenfor for å laste ned lesbare versjoner.

cia-kk


 

Hammeren / Torstein Viddal. Klassekampen (KK) 14.11.2013

Stormen Bjørgulv / Torstein Viddal

CIAs mann i Oslo / Torstein Viddal

Alle kronikker forfattet av bokaktuelle Torstein Viddal.

Upside Down

juli 31, 2013 by · 1 Comment 

IS THE WORLD TURNED COMPLETELY UPSIDE DOWN? This summer that question is maybe more expressed than ever. Two Norwegians from two different generations — both living in France — make it exceptionally clear this very summer.

jagland

In the one corner sits the Western Norwegian Varg Vikernes, blogging, a 40-year-old father of three and with his fourth child on its way. In the other stands the Eastern Norwegian Thorbjørn Jagland, beating his chest and bragging: To quote him, he has for a long time «carried out major reforms of the European Council to strengthen the collective system that we have built to protect human rights and the rule of law throughout the Continent».

This summer, Jagland has suggested the exclusion of people with so-called extreme views: «They have views that are criminal» if we are to believe Jagland. And between the lines, it is people like Varg that Jagland wants to exclude from the columns and from the public debate.

Jagland, in other words, wants to deny Varg real basic human rights, and it is therefore natural to view the timing for his suggestion in light of the events of the past few weeks in relation to Varg, where Varg and his kids and his pregnant wife have been victims of a terror attack on their own home.

The attack on Varg’s home and family was ordered by Jagland’s like-minded, and thus by persons who don’t think Varg should have real basic human rights, like being able to express himself in the public sphere. «French» authorities thought some of Varg’s writings on his blog were so mean that they sent armed and masked thugs to his home, and ordered them to drag Varg and his pregnant wife away to lengthy interrogations.

Jagland’s friends then told an entire world that Varg planned a massacre, a major terror attack, and various creative combinations of these lies, and it all boiled down to the fact that those «French» authorities had read his blog and found something there that they didn’t agree with or didn’t like.

Jagland, on the other hand, has recently given the Nobel Peace Prize to among others the EU and Barack Obama, two actors who only in the last few years have killed hundreds of thousands of muslims within the framework of the gruesome holocaust that was launched on September 11th, 2001, with the lies about muslims stabbing the mighty US in the back.

Jagland completely ignored Nobel’s will and testament, giving president Obama the Peace Prize based on things he had said and read from flowery speeches about things he would like to do sometime or other, but which he later stated would likely not happen in our lifetime. As the deadline for that year’s Peace Prize meriting deeds ran out on New Year’s Eve 2008, Obama hadn’t done anything besides running and winning an election campaign. Jagland therefore handed Obama the Peace Prize based on election promises and speeches that Jagland himself liked very much.

So Jagland supports this mass murdering American president, while he also denies the holocaust killing of per now 2-3 million muslims in Africa and Asia, probably a lot more, a holocaust Jagland supports through his denial and through his «humanitarian» focus elsewhere — in completely irrelevant areas for the persecuted muslims.

And as if that wasn’t already enough, Jagland is also according to the Norwegian mass media the only Norwegian that has ever seen the American «evidence» being used as the basis for his and Obamas (and the EU’s) holocaust against the muslims. Jagland has according to Jagland himself seen the «evidence» for muslims being behind 9/11, and this «evidence» is — still according to Jagland — rock solid.

We, the people, have not 12 years later seen one single piece of evidence for muslims or muslim nations being behind 9/11. We are still forced to finance the terror against the muslims, and the holocaust against the muslims, and the brainwashing hate-propaganda against the muslims, through our taxes and our NRK TV license.

So what we’re looking at is then an aging Eastern Norwegian living in France who spends his summer attacking real basic human rights, who supports armed revolution, terrorism and holocaust mass extinction of people of other faiths, and who also hinders democracy and transparency through keeping alleged «evidence» against muslims secret, which is used as a stab-in-the-back myth for a total war against innocent civilians in a growing number of muslim countries, who are left to feel the democratic «blessings» of Norwegian arms exports and Norwegian propaganda lies.

This man — Jagland — is the one who — together with his false politician colleagues and the pathologically lying mainstream media — then tries to make people fear a 40-year-old family father and Western Norwegian in France. This is the man we should all fear! He blogs! And he extends his house for his growing family! He and his wife Marie don’t use the kindergarten!

We know where in France the dangerous one of you lives, Jagland. And that you vote Labour.

PS: I could also have said a lot more on the EU — this anti-democratic monster that Jagland is so in love with — where «un-elected scum» form the government (commission) and where the elected parliament doesn’t even have the right of suggestion.

References:
1) Är världen eller Lasse Wilhelmson upp och ner?
2) D*A*S*H — Direct Action to Stop the Holocaust

Kontroll på Kontinentet

juli 31, 2013 by · Leave a Comment 

ER VERDEN SNUDD HELT PÅ HODET? Denne sommeren blir dette spørsmålet kanskje satt enda mer på spissen enn ellers. To godt voksne nordmenn fra hver sin generasjon — begge bosatt i Frankrike — gjør dette litt ekstra tydelig akkurat denne sommeren.

jagland

I det ene hjørnet sitter vestlendingen Varg Vikernes og blogger, som 40 år gammel trebarnsfar og med det fjerde barnet på vei. I det andre står østlendingen Thorbjørn Jagland og slår seg på brystet og tøffer seg: Etter eget utsagn har han over lang tid «gjennomført store reformer i Europarådet for å styrke det kollektive systemet vi har satt opp for å beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper på hele kontinentet».

Denne sommeren har Jagland tatt til orde for å utestenge folk med såkalt ekstreme ytringer: «De har holdninger som er kriminelle» om vi skal tro Jagland. Og mellom linjene er det mennesker som Varg Jagland ikke ønsker skal slippes til i spaltene eller i den offentlige samtalen.

Jagland ønsker med andre ord å frata Varg helt grunnleggende menneskerettigheter, og det er da naturlig å se timingen av utspillet hans i lys av de siste ukenes hendelser knyttet til Varg, der Varg og ungene og hans gravide kone ble utsatt for et terrorangrep i sitt eget hjem.

Angrepet mot Vargs hjem og familie ble bestilt av Jaglands likesinnede, og altså av personer som mener Varg ikke bør ha helt grunnleggende menneskerettigheter som det å kunne ytre seg i offentligheten. «Franske» myndigheter mente noe av det Varg skrev på bloggen sin var så slemt at de sendte væpnede og maskerte bøller hjem til ham, og ba bøllene dra med seg Varg og hans gravide kone til langvarige avhør.

Jaglands venner fortalte så en hel verden at Varg planla en massaker, en større terroraksjon, og ulike kreative varianter av disse løgnene, og alt sammen kokte ned til at de «franske» myndighetene hadde lest bloggen hans og der funnet noe de var uenige i eller ikke likte.

Jagland har på sin side gitt Nobels Fredspris til bl.a EU og Barack Obama, to aktører som bare de siste årene har drept hundretusener av muslimer innenfor rammene av det grufulle holocaustet som ble igangsatt den 11. september 2001, med løgnene om at muslimer her hadde dolket det mektige USA i ryggen.

Jagland så her fullstendig bort fra Nobels vilje og testament, og ga president Obama fredsprisen på bakgrunn av ting han hadde sagt og lest opp i blomstrende taler om ting han kunne tenke seg å gjøre en eller annen gang, men som han senere presiserte at neppe kom til å skje i vår levetid. Da fristen for det årets fredsprismeritterende handlinger utløp nyttårsaften 2008, hadde ikke Obama gjort annet enn å føre og vinne en valgkamp. Altså ga Jagland fredsprisen til Obama med utgangspunkt i valgløfter og ytringer som Jagland selv likte veldig godt.

Jagland støtter altså denne massemorderen av en amerikansk president, samtidig som han fornekter holocaust-drapet på til nå 2-3 millioner muslimer i Afrika og Asia, trolig langt flere, et holocaust Jagland støtter gjennom fornektelsen og gjennom sitt «humanitære» fokus på helt andre — og for de forfulgte muslimene helt irrelevante — områder.

Og som om ikke dét var nok, er Jagland ifølge de norske massemediene den eneste nordmann som har fått se de amerikanske «bevisene» som brukes som begrunnelse for hans og Obamas (og EUs) holocaust mot muslimene. Jagland har ifølge Jagland selv sett «bevisene» for at muslimer sto bak 9/11, og disse «bevisene» holder ifølge Jagland selv i massevis.

Vi andre har 12 år etter enda ikke fått se et eneste bevis for at det sto muslimer eller muslimske nasjoner bak 9/11. Vi tvinges likevel til å finansiere terroren mot muslimene, og holocaustet mot muslimene, og den hjernevaskende hatpropagandaen mot muslimene, via skatteseddelen og NRK-lisensen.

Det vi ser er altså en aldrende østlending bosatt i Frankrike som bruker sommeren til å angripe helt grunnleggende menneskerettigheter, som støtter væpnet revolusjon, terrorisme og holocaust-masseutryddelse av annerledes troende, og som hindrer demokrati og åpenhet gjennom å hemmeligholde påståtte «bevis» mot muslimene som brukes som en dolkestøtslegende for en total krig mot uskyldige sivile mennesker i stadig flere muslimske land, som får føle den demokratiske «velsignelse» av norsk våpeneksport og norske propagandaløgner.

Jagland forsøker på sin side sammen med falske politikerkolleger og patologisk løgnaktige massemedier å få folk til å frykte en 40-årig familiefar og vestlending i Frankrike. Dette er mannen vi alle skal frykte! Han blogger! Og han bygger på huset sitt for å huse den voksende familien! Han og kona bruker ikke barnehage!

Vi vet hvor i Frankrike den farlige av dere bor, Jagland. Og at du stemmer Arbeiderpartiet.

PS: Jeg kunne også sagt masse mer om EU — dette antidemokratiske monsteret som Jagland er så forelsket i — der «un-elected scum» danner regjeringen (kommisjonen) og der det folkevalgte parlamentet ikke engang har forslagsrett.

Referanser:
1) Är världen eller Lasse Wilhelmson upp och ner?
2) D*A*S*H — Direct Action to Stop the Holocaust

What Really Happened on 11 September 2001?

juni 21, 2013 by · 1 Comment 

When evaluating the “official story” (that is, the name given to the story of the version of events that the USA government wants people to believe happened) of the events of 11 September, 2001, there are an enormous number of points to consider, and spending even a detailed 20 or 30 minutes can often be enough time to prove beyond any doubt that the “official story” is nothing other than a bunch of outright lies and falsehoods.

fog

With so many aspects to the subject, where to begin is often a big question. So we begin here with the supposed earliest out-of-the-ordinary event, the claim that an American Airlines 767, called “AA11” or “Flight 11” in the official story, crashed into the World Trade Center (WTC) at 8:46AM that morning.

That has been 100% proven false, as every commercial passenger flight in the USA must, according to law, be listed in a government database maintained by the Bureau of Transportation Statistics (BTS) long before the actual scheduled departure time to fly, and for the date of 11 September, 2001 “American Airlines Flight 11” does not appear in the BTS database, and in fact, neither does American Airlines Flight 77, the supposed 757 that  certainly did not crash into the Pentagon in Washington DC, although the authors of the official story would like everyone to believe that it did.

Right away, something very out of the ordinary is found: two of the four supposed aircraft that form a major part of the “official story” are missing from the official government database (they were later retroactively added with the note “destroyed,” long after September 2001). Those were not included in the BTS database for that day because they were never scheduled to fly on 11, September, 2001. And American Airlines and United Airlines in September 2001, as two of the largest airlines at that time, were companies that complied with the law to list their flights in the BTS database, so it is not reasonable to say that both AA11 and AA77 were accidentally left out of the list in the database for that day.

So if AA11 never existed, what happened at the WTC at 8:46AM that morning? What happened at that moment was a tremendous explosion inside one of the towers, which was the start of a controlled demolition. Anyone who takes even only a few minutes to investigate the characteristics of a controlled demolition will see that the primary characteristic is that the detonation charges of the explosives are very carefully prepared and set up in such a way to cause the structure to fall straight down on itself and its foundation, not toppling over on its sides, and that is exactly how the WTC was intentionally destroyed by the evil government leaders of the USA who murdered at least 2,749 innocent souls in the process.

Buildings don’t fall down because planes crash into them. That is fact. Less than a month before the end of World War II, on 30 July, 1945, a B-25 crashed into the Empire State Building in New York City. And you know what, the Empire State Building is still there! It didn’t fall down because a plane hit, and the WTC didn’t fall down because a plane or planes hit it either (most certainly because no planes actually hit it), and because even if one or even if two planes did hit it (which as stated above it has been 100% proven that at 8:46AM that morning there was no crash of an aircraft into the WTC), that could not cause it to collapse. Only a controlled demolition that had been carefully prepared over an extended period of many months could have destroyed the WTC the way it was destroyed that morning.

There has never, ever before in the history of commercial aviation (or any aviation for that matter) been a crash where not even one single piece of the aircraft was found, yet the liars who authored the official story want everyone to believe that happened four times on the same morning of 11 September, 2001! That is way too much of a stretch for even the most unintelligent and gullible people to believe.

And for anyone who says that what about recently it was announced there was “found” a piece of supposed airline wreckage between two buildings very close to where was the WTC, that is simply adding further lies on to the official story. A piece of aircraft measuring 17 inches that supposedly fell into a space of only 18 inches, it would have to have fallen perfectly straight down vertically to be able to end up there, and the odds of that happening are enormously low, close to zero.

Does it make any sense that a 767 supposedly crashed into a 110 story tower and completely disappeared or incinerated or melted, yet the paper passport of one or even two of the supposed terrorists was found intact and whole, unharmed, on the street below?

Also, if there is nothing to hide, why confiscate all videos of the outside of the Pentagon surrounding the moments of the supposed crash of AA77? Because there was no crash of an aircraft at the Pentagon that morning, only an explosion within the building.

Motivations for Perpetrating the Terror Crimes of 11 September, 2001

It is fairly well known that the terror crimes of 11 September, 2001 were committed by the USA government against their own innocent citizens based on the blueprint and model of a 1962 CIA document describing a proposed “Operation Northwoods.”

As Cuba was the geographically closest enemy of the USA at that time and a very close ally of the USSR/Russia, Operation Northwoods proposed creating a fake shootdown of a USA passenger aircraft in the waters between Florida and Cuba, and blaming the incident which never truly happened and was only faked and staged, on Cuba, to provide a “justification” to initiate military action against Cuba.

In Operation Northwoods, a second airplane carrying no passengers was to be substituted for the initial plane, so that there would not be murders of the country’s own innocent citizens. Operation Northwoods was never actually carried out against Cuba, and not at all until the variation of it on 11 September, 2001, which had the major difference of killing thousands of innocent citizens.

For what reason or reasons would the government of a supposedly democratic nation resort to the killing of over 2,749 of its own citizens, and then attempt to convince its own citizens and the world that the events were orchestrated by enemy terrorists?

As others have said previously, there were multiple motivations involved. Probably the largest motivation was the desire to initiate a war against Iraq, and therefore, some kind of “justification” or “provocation” was necessary, so that there would be supposedly “valid reason” to enter into military action against those declared to be “enemies” of the USA. The difficulty with that is that of the 19 supposed “hijackers,” none of whose names appeared on the supposed passenger lists of the supposedly hijacked aircraft, at least nine were found and proven to still be alive following September 2001.

The second major motivation of the leadership (Bush and his cousin Cheney, yes, they are truly cousins, and both are actually also cousins of Obama) in carrying out and/or ordering the carrying out of the terror crimes was to destroy evidence of missing and possibly misappropriated government funds, and kill people working in the offices where the financial fraud occurred. This applies to both the accounting department of the Pentagon, where the explosion was located in the accounting offices that only the very day before, on Monday 10 September, 2001, reported $2.3 billion dollars missing or unaccounted for, and also WTC 7, in which a large number of high-level sensitive government offices were located.

A third motivation was to avoid the massive insurance and remodeling costs of removing asbestos from the WTC. Rather than dealing with that, those wicked leaders thought it far easier to simply destroy the WTC through a controlled demolition, in which the building falls straight down, which is exactly what the towers did. And the additional benefit was that one of the symbols of America and American pride and capitalism and supremacy, the World Trade Center, would be “attacked” and destroyed, so how could anyone argue with the idea of that being an attack on the essence of America itself?

The fourth and no less sinister motivation than the first three was the goal of restricting individual freedoms and liberty, which was started to be implemented almost immediately after 11 September, 2001 through the Patriot Act and the creation of the TSA. If you have ever traveled in the USA since that day and resent having to completely remove your shoes to go through “security” (which is completely bogus security that does not make anyone even the tiniest iota safer than before 11 September, 2001), you can thank the “perpetrators”, the diabolical duo of cousins bush and cheney for that. One of their goals from the outset was restricting individual freedoms in travel and allowing previously illegal surveillance upon anyone considered even a tiny bit suspicious.

The Role of the Media
It has been proven also that the man wearing the Harley Davidson shirt interviewed on TV on 11 September, 2001 and saying “the heat of the fires from fuel of the planes that crashed into the WTC towers was so intense to melt the steel and cause the collapse” is a paid actor who is a member of the Screen Actors Guild (SAG). He was paid to say those statements that are core points of the official story, and that were dutifully broadcast and re-broadcast innumerable ties by the shill media, without whose participation in the whole fraud of the terror CRIMES of that day, it would likely not have been possible, or at least, much less successful.

All free TV and cable TV channels broadcast the same fake, staged videos and information provided to them by the government.

Video editing, which is the term used to describe altering video tapes from what was initially recorded on them, has been in existence since long before September 2001. While there are many people who are deeply resistant to the idea, the facts of the case are that the media on that day and ever since is guilty of collaborating with the government by dutifully airing fake, staged videos meant to support the official story.

However, those videos cannot ever support the official story, because lies can never be proven true. In fact, when conducting deep “frame-by-frame” analysis of the videos, those fake, staged videos themselves are seen for exactly what they are: fake, and they in fact help add to the abundant evidence that demonstrates and proves the complete falsity of the official story.

Among the exact points of proof in the category of the fake, staged videos are (there are many others in addition to these):

“Nosed-out”: Even if a Boeing passenger jet with a fiberglass nose cone were to hit an aluminum and concrete skyscraper (which did not happen on 11 September, 2001), it is certain that its nose cone would not go completely through the building and emerge from the other side intact. Yet that is what this fake, staged video shows happening, and that is what proves that it is fake.

In this fake, staged video, the wing of the airplane actually disappears!

Other points that have been found in this category are:

In both the videos of what supposedly happened at 8:46AM and also 9:03AM, in each case, the explosion and fireball begins a split second before the tip of the plane’s nose comes in contact with and touches the building, proving the falsity of the planes, and also proving that the WTC was destroyed by a controlled demolition through explosions, having nothing to do with aircraft.

The “ghost plane” flight 175, shown as smoothly disappearing into the building instead of engulfed in fireball explosion, with also no holes created at the points of the engines, which are all completely physically impossible and therefore fake.

Analysis has found that between the morning and evening newscasts of that day, editing was done on the backgrounds and bridges in many of the videos, as the backgrounds were changed and bridges moved to a different position.

As explained at Real 911 Truth, one of the most commonly shown videos shows a supposed aircraft approaching the towers, and the plane is dark. A silver (American Airlines) or white (United Airlines in 2001) aircraft would not under any circumstances appear as black, gray or shadow at 8:45AM or a few minutes after 9AM on a bright, sunny late summer morning, but that is what the supposed plane appears as in the fake videos.

Additional Points and Proofs

Turning to the supposed “United Flight 93”, a 757 that the official story says crashed in a field in Shanksville Pennsylvania, that has also been proven to be 100% false. First, the crater in the ground at that location already had existed and was even able to be seen on the USA government’s own maps, through its agency the US Geological Survey (USGS) since at least as far back as 1994. It is not reasonable whatsoever to say that an airplane crashed exactly into that already existing hole, instead of anywhere else in the vast land area of the USA. Furthermore, the Pennsylvania coroner said he had no work to do there at all, as he found no bodies or human remains whatsoever and never once saw even as much as one drop of blood at that site.

What happened to “Flight 93” then, if it did not crash in Pennsylvania? The majority opinion and actual truth appears to be that it landed at Cleveland Hopkins airport at 10:45AM, and whoever was aboard was quickly brought into the NASA Glen Research Facility adjacent to the airport. Whether any of them ever emerged alive from there is unknown, yet unlikely, as they would have had to be in some type of witness protection program and never be in contact with their families or former lives ever again. Far easier for the evil perpetrators to simply kill them outright, right there on the spot; after all, they had already murdered 2,749 innocent souls earlier that morning in the controlled demolition of the WTC that did not involve any actual crashes of airplanes at all.

“War games” is the slang term for military practice exercises, and it is 100% proven fact that on the morning of 11 September, 2001 the military was engaging in “Vigilant Guardian,” the name that was given to the “war games” exercises being conducted at that time. One of those exercises in fact involved a simulated hijacking, of a supposed “Delta flight 89,” while there was an actual real, true Delta flight 1989 flying that very same morning, and of course no coincidence whatsoever that it was a 767 headed from Boston to the western part of the USA (notice the similarity to the profile [airplane type, city of origin, destination] of some of the other supposed aircraft involved). Delta 1989 is the first plane that landed at Cleveland-Hopkins “late” (at 10:10AM, quite a bit later than the immediate grounding order from the FAA ordering all currently airborne aircraft to land immediately that was issued at 9:23AM that morning); the other is widely believed to be Flight 93 that landed at the same airport at 10:45AM.

According to many, WTC building 7 is one of the keys to the falsity of the official story. Building 7 of 47 stories was not hit by any airplane (neither were the North and South 110 story WTC towers, as has been proven). The other difficulties are the BBC reporting 20 minutes earlier than it actually happened the “collapse” of WTC 7, how could that be unless they and other media sources knew beforehand? And of course it did not “collapse”, exactly like the North and South Tower it was brought down in a controlled demolition, there are dozens if not hundreds of witnesses who heard the actual countdown to the detonation on the NYPD radio frequency. Even stronger proof is the admission on video of the owner of the WTC himself, that WTC 7 was destroyed that afternoon by a controlled demolition.

The Freedom of Information Act (FOIA) is a USA law that allows a lawsuit to be brought to force the government to release what was previously classified information, and a fair number of FOIA suits have been brought specifically to gain access to data about the events of 11 September, 2001.

Now of course it is important to mention right away the difficulty therein, which is that in all of those cases, information is being requested from the very suspects of the crime (the USA government themselves). It has been found that some of the data released upon being forced to by FOIA suits has been altered, falsified or fabricated.

It has been repeatedly proven through multiple different proofs, including FAA data, ACARS data and more ACARS data, that Flight 175 was still flying in the air after (later than) 9:03AM, therefore, it could not have crashed into the WTC at 9:03 AM.

Likewise, it has been proven that Flight 93 was still flying in the air after 10:03AM and even after 10:06AM, which 100% conclusively proves it did not crash into a field in Shanksville, PA.

If the fire at the WTC burned so hot as to destroy metal and concrete and in fact turn those materials to dust, how did paper survive, including supposedly the passport of one or two of the supposed suspects?

Even though questions still remain about some aspects of something as complex and multi-faceted as the terror crimes committed by Bush and Cheney and the USA government against their own citizens, it is abundantly clear even without knowing 100% of the details, that the official story told by the USA government is a bunch of lies and falsehoods, while the evil perpetrators happily walk about free.

Learn more at the Real Truth of What Happened on 9/11. The author, Mr. E., a former american, is on the side of truth and justice and seeks to join the many who desire the real truth to be known by all and the evil perpetrators brought swiftly to justice.

9/11 — The Biggest Lie

mai 31, 2013 by · Leave a Comment 

Since 9/11 I was sure the towers were blown up. I was stunned that the media and the official account told of a “Progressive Collapse” which in and of itself sounds absurd. PBS put out a documentary with 3d animation showing this so called PC and oddly the core columns remained. The years went by, and the 9/11 Truth movement gathered steam, along with the AE911Truth. A plethora of videos were produced over the years, some telling of the facts, and many more telling lies and misinformation. I grew progressively angry as time passed hoping that Obama would take care of things, though he did not and this is entirely due to the fact that he is as much a puppet as George Bush of the POWERS THAT BE. The Rich Evil Powerful people of the planet that manage to collaborate on projects of mass destruction and mass murder the world over.

I lost my sister and niece and nephew in January of this year and was thrown into deep mourning and went through stages. I decided to make their tragedy mine, and to dwarf it with 9/11, a massive tragedy with all kinds of deep repercussions on the world to date. My main motivator was the knowledge that (according to Wikipedia) 750,000 Muslims have been murdered since the invasion of Iraq and Afghanistan. This knowledge alone spurred me into action to get very angry at the Powers that be and make a movie that told my view of the situation, my acumen, my learned knowledge from watching so many videos and analyzing the 9/11 footage to no end. I learned about Larry Silverstein and immediately hated him. How could a man look at all those faces knowing he was responsible for their eventual horrible death. What a sinister MONSTER. I knew that even though George Bush was just a puppet, he was the God Damned President of the United States, and not only did he fail America and the World, he was dishonest and sought murder millions. His administration of evil has wrought pain and suffering the world over. An invalid administration which gagged FREEDOM in the US, and touted FREEDOM for the people in the countries he was invading, and systematically killing people in.

ROYALLY ANGRY at this point I put together my first flic called “The Second Biggest Lie”… (There’s an even bigger one yes). I had to chop it into 3 parts. I used a portion of the movie called “Attack on the World Trade Center” which itself was just compilation of footage with radio announcements dubbed in. The next version I built the towers in 3d, and (though they were pretty bad) included trance music into 3 sets.

These remained in all remaining movies, except for the latest one but I will get to that. I included a slide show because I wanted people to remember the Towers as they were. In the next version I added footage from a beautiful June day in 2001, where the camera is brought to floor 107 and footage taken out the observation deck. I put another trance song to that which was uplifting. The third segment I used a song by Paul Van Dyke, it is an orchestral version and it is so powerful. I used this for the main sequence scene, where the first plane hits tower 1 to where people fall from the buildings. I have since swapped out some video to put in that sequence. I forgot to mention the Original Footage of the towers being built, I had put it to a techno track that worked nicely, but in this release, I used the original footage with original sound, and cut it down to 7 minutes I believe.

I discovered Susan Lindauer and had to include her. I found other videos which “said it better than I could” so I put those in as well. I did not at any time feel like I even cared about violating copyright, given that the subject matter is so supremely important that it supercedes legal bullshit. At no time did I ever intend or expect to make money off this movie. My passion has always remained firm in that I HAVE TO GET PEOPLE TO WAKE THE FUCK UP. The more time that passes the more apathetic to the cause people become. This is not only disheartening but frustrating and serves to make me even more motivated to the cause. I tried to make it flow, and in my last version I have a couple of mistakes. I cited the CIA was on the West Coast, when it was the FBI, I cited that the cloud of white smoke was from an explosion (not specifically the detonation) where you see multiple people falling off the west side of tower 1. Finally I also claim that the white flash in the top section of tower 2 is the ignition of the detonation for the top, when I realized after that it was most likely a piece of paper.

I was thoroughly grossed out by seeing the nist footage of the explosion going off in the top of tower 1. I was shaken up and upset, and found it necessary to get on my webcam and show my true feelings. I state that 2 people die, but is a distraction, no doubt many many people died in that single explosion alone. Once I passed this stage I was furious. People were being blown up. It made me sick.

I used my 3D software program called 3D Studio max to render the building of the towers from scratch, and over the 5 month period I created 4 different versions of the towers from scratch. I am workin on a 5th, and this one will be the best one for sure. I intend to demonstrate from my perspective/understanding how I believe the planes actually hit and the coincident nanothermite explosions created the white smoke, and the damage that it did to tower 1 on the east wall when drone 1 hit. Yes the planes are drones, they have to be. I would ask you to watch my movie if you don’t follow that.

Then I came across the footage of Tower 2 which demonstrated white smoke. I clued in. Nobody had ever told me but I realized then that the white smoke was megabombs going off, and soon discovered that in every scene up close to the towers, you can see white smoke, thermite drippings from the towers, in the squibs, in the collapses, in the plane hits. OH AND IN THE BASEMENT.

That is more than sufficient evidence to BURY GEORGE BUSH. I am thoroughly disgusted that at this stage, being 11 years going onto 12 years since 9/11 that the BULLSHIT goes on… every year the same lies are recanted… every year the sheeple believe more and more the official story, and groups like 9/11 Truth and AE911Truth have done next to NOTHING to UNDO THE DAMAGE. It’s all bitching and moaning about the FACTS…

Sincerely,

James Easton

Last ned: BitTorrent.

Professor Harrit ydmyker BBC

mai 25, 2013 by · Leave a Comment 

Dette private opptaket av et sensurert intervju BBC gjorde med den danske kjemiprofessoren Niels Harrit fra Københavns Universitet onsdag 11. mai 2011 for BBCs manipulerende propagandafilm «9/11 Ten Years On» viser ikke bare hvor lite BBC-intervjueren Michael Rudin vet og forstår om det som skjedde på Manhattan den 11. september, men også hvor politisk indoktrinerende den britiske statskanalen opptrer i en så bitter og politisert strid som oppgjøret om sannheten om 9/11.

Professor Harrit eier og ødelegger her BBC, og det er sant å si merkelig at mannen fremdeles er i live og har to fungerende kneskåler, gitt den massive mafia av voldsforherligende NATO-politikere og spesialagenter han er opp imot.

Både BBCs «Conspiracy Road Trip»-episode om 9/11 og «Conspiracy Road Trip»-episoden om 7/7 bruker det samme glatte, sleipe, manipulerende PR-trikset: På en busstur med sammenraskede busspassasjerer som liksom skal representere henholdsvis 9/11-skeptikere og 7/7-skeptikere, lar de den kjekkeste mannen i den første episoden og den søteste jenta i den andre, være den av skeptikerne som liksom forandrer mening i løpet av bussturen som følge av reiselederens — den irske komikerens — «overbevisende» argumenter og iscenesettelser.

De andre busspassasjerene — som ikke ombestemmer seg og begynner å tro på det offisielle eventyret — fremstår som enten dumme eller stygge — eller begge deler:

BBC 7/7 Genocidal War Propaganda

Den søteste jenta her viser seg å være en pengelens skuespiller og fotomodell — Layla Randle-Conde — som i 2010 spilte inn mykpornoproduksjonen «Cam Girl». Kanskje hun også lot seg betale av NATO-kringkasteren BBC til å spille en rolle som søt 7/7-skeptiker som tar til fornuften i løpet av en busstur med en kjekk, irsk komiker?

Dette er altså NATO-krigspropaganda på det absolutt laveste lave. Og alle briter må selvsagt betale for å bli løyet til av sine egne lisensfinansierte statlige medier.

Vi har nøyaktig den samme propaganderende elendigheten her i Norge, med det avskyelige NRK, som aktivt støtter opp om dolkestøtslegendene mot muslimene og tåkelegger holocaustet på muslimene etter 9/11 og 7/7 — som omfatter et sted mellom 2 og 9 millioner drepte muslimer. Man skulle ikke tro det gikk an, men det gjør det åpenbart, og jeg oppfordrer derfor alle nordmenn som fortsatt har fjernsynsapparat til å gå til sivil ulydighet og nekte å betale TV-lisens av overbevisningsgrunner.

«Conspiracy Theory» som verbalt våpen

mai 11, 2013 by · Leave a Comment 

Begrepet «konspirasjonsteori» har vært brukt som verbalt våpen mot skeptikere og maktkritiske journalister og systemkritikere siden det ble pålagt pressen gjennom en propagandakampanje anført av CIA i kjølvannet av Warren-rapporten etter Kennedydrapet i november 1963.

«Fornektelse av sammensvergelse i amerikanske medier»
av Lance deHaven-Smith – norsk oversettelse av Alexander Simonsen

Mange amerikanske journalister ser ut til å være låst inne i en merkelig måte å tenke på som gjør dem blinde for tegn på politisk kriminalitet i høye maktposisjoner. Dette tankegodset er karakterisert av en tilsynelatende manglende evne til å skille grunnløse anklager om elitær politisk intrige fra legitime bekymringer om amerikanske lederes og institusjoners integritet. Av en eller annen grunn, når det kommer til populære mistanker om planer som involverer nasjonens politiske elite, er det mange journalister i Statene som ikke gjør noen forskjell. De kategoriserer alle slike mistanker som «konspirasjonsteorier», som de antar ikke bare er usanne, men også sinnssyke og paranoide.

Dette er en av et antall kognitive forstyrrelser assosiert med begrepet «konspirasjonsteori» som jeg analyserer i min nye bok, Conspiracy Theory in America. Boken vil bli publisert 15. april i år på University of Texas Press i en bokserie redigert av Mark Crispin Miller. Conspiracy Theory in America forklarer at konspirasjonsteori-stemplet ble popularisert av CIA som del av et globalt propagandaprogram for å angripe kritikere av Warren-kommisjonens konklusjon — at President Kennedy ble snikmyrdet av en enslig skytter uten noen forhåndskunnskap eller medvirkning. CIA-kampanjen påkalte utenlandske medie-firmaer og journalister til å kritisere «konspirasjonsteoretikere» og stille spørsmål ved deres motiver og dømmekraft. All og enhver kritikk av ‘enslig skytter’-forklaringen på attentatet ble klumpet sammen som «konspirasjonsteorier», og erklært grunnløs og ondsinnet, og tillagt baktanker og kommunistpropaganda-påvirkning.

Idag er konspirasjonsteori-stemplet blitt brukt i det vide og brede som en verbal forsvarsmekanisme for amerikansk politisk elite for å undertrykke mistanker som uunngåelig dannes når sjokkerende politiske forbrytelser tjener topp-politikere eller passer med deres agendaer. Spesielt når de samme tjenestemenn sitter med makten i byråer som er ansvarlige for å forhindre de hendelser det siktes til, eller for å etterforske dem etter at de har hendt. Det er bare naturlig å være mistenksom når en president og visepresident som er fast bestemt på krig i Midtøsten blir advart om nært forestående terrorangrep, og likevel ikke evner å varsle den amerikanske offentligheten elller øke beredskapen hos nasjonens væpnede styrker. Hvorfor skulle ikke amerikanere forvente svar når de blir fortalt at arabere med dårlige pilot-egenskaper evner å kapre fire fly, fly dem tvers over det østlige USA, på en eller annen måte klare å unnslippe Amerikas flerlagssystem for luftforsvar, for så å krasje to av flyene i Tvillingtårnene i New York, og ett i Pentagon i Washington? Med samme mynt er det naturlig å stille spørsmålstegn ved presidentens og visepresidentens motiver når de sleper føttene etter seg i etterforskningen av denne tilsynelatende uforklarlige forsvarssvikten, og så, når etterforskningen endelig er igangsatt, så insisterer de på å vitne sammen, under hemmelighold, og ikke under ed.

Å fordømme troen på sammensvergelser uten å skille mellom løst og fast, er åpenbart å villede, fordi politiske sammensvergelser i høye sirkler faktisk forekommer. Enhver vet at tjenestemenn i Nixon-administrasjonen konspirerte om å stjele president-valget i 1972, slik at Reagans Hvite Hus ble engasjert i et kriminelt komplott om å selge våpen til Iran og kanalisere profitten til Contras (en opprørshær i Nicaragua), og at Bush-Cheney-administrasjonen gikk sammen om å villede Kongressen og offentligheten om styrken i beviset for Irakiske masseødeleggelsesvåpen. Hvis noen konspirasjonsteorier er sanne, så er det tøvete å avvise alle mistanker om elitens intriger som falske per definisjon.

Men likevel er det nøyaktig slik mange amerikanske journalister går frem. Vurdér fjorårets offentlige påstander fra Chuck Todd om usannsynligheten for at stemmeautomatene ble rigget i det amerikanske valget. Todd er en NBC-nyhetsreporter og analytiker. Ifølge Andrew Krieg ved OpEdNews.com, fortalte Todd ved et nasjonalt møte med delstatsvalg-tjenestemenn at mistanker om at stemmeautomatene ble manipulert i statene, var «å tøye virkelighetens grenser». Todd leverte en lignende beskjed i en tweet like før presidentvalget i 2012, da han skrev: «Stemmeautomat-konspirasjonene hører sammen i samme kategori som Trumps ‘birther’-søppel» [påstander om at Obama ikke er født i USA — red.anm.].

I denne tweeten utviser Todd symptomet for fornektelse av sammensvergelser: Han ser ingen forskjell mellom to veldig forskjellige mistanker. Én involverer planer om å stjele valget ved å tukle med stemmeseddel-utstyr, mens den andre handler om president Obamas status som innfødt statsborger. Disse mistankene er vidt forskjellige i troverdighet, sannsynlighet og empiriske bevis. Tvil rundt president Obamas egnethet som president er blitt tilbakevist av dokumenter som viser at han ble født på Hawaii. Til kontrast er det et antall grunner til å tenke at svakheten ved elektroniske stemmeautomater og tabulatorer kan utnyttes for å endre valgresultatet, spesielt ved presidentvalg, der kontorets makt, penger og energi er investert i kampanjer der innsatsen er enormt høy.

Som valganalytiker for et riksdekkende TV-nettverk vet nok Todd at elektronisk stemming og tabulatorsystemer er meget sårbart for hacking. Dette ble demonstrert i 2006 med elektroniske touchscreen-stemmeautomater av forskere ved Princeton University. Forskerne fant ut at programmer kunne plantes i maskinen for å snu stemmr over fra én kandidat til en annen, slik at stemmesedlene nøyaktig matchet antallet velgere som skrev seg inn for å avgi stemme. Programmet kan instilles til å kun kjøre på valgdagen, og ikke før, når maskinene ble testet. Programmene kan også konfigureres til å slette seg selv ved slutten av dagen, slik at ingen spor av elektronisk tukling ligger igjen. I 2006 viste dessuten HBO-dokumentaren «Hacking Democracy» at optiske scanning-systemer, som også leser og tabulerer stemmer på papirsedler, er sårbare for samme type manipulering av programmer som kan settes inn i maskinen med minnepinner.

Akademikere begynte i utgangspunktet etterforskning av sikkerheten ved elektroniske stemmeautomater fordi valgresultatene i 2004 skilte seg systematisk ut fra spørreundersøkelser utenfor valglokalene i de viktigste vippestatene. Like etter valget postet Steven Freeman, en statistiker ved Universitetet i Pennsylvania, en rapport på nettet som analyserte avvikene. Freeman påpekte at proporsjonen av stemmene kreditert til Bush og Kerry samsvarte med skillet rapportert ved utgangs-spørreundersøkelsene i 10 av 11 vippestater, og at Bush i hvert tilfelle mottok flere stemmer enn spørreundersøkelsene antydet at han ville få. Det ville ikke være overraskende om valgresultatene skilte seg litt fra resultatet i spørreundersøkelsene i én enkelt stat, men det er forbløffende at de gjorde det i 10 stater, og at støtten til Bush i hvert tilfelle var større enn i kalkuleringen ved utgangsintervjuene. Freeman kalkulerte oddsen for at dette skjedde tilfeldig, gitt størrelsen av prøvene for valgdagsmålingene og tyngden til forskjellene mellom stemmeopptellingen og målingens funn. Han konkluderte med at oddsen var én til 250 millioner.

Chuck Todds selvgode avvisning av legitime bekymringer rundt stemmesystemets svakheter, ble møtt med spontan applaus fra samlingen av delstatsvalgets tjenestemenn. Publikum svarte med affeksjon fordi Todd styrket mektige normer i nasjonens politiske klasse, mot å ytre mistanker om den politiske elitens kriminalitet. Disse normene tjener interessene til politikere og regjeringens tjenestemenn, gjennom å beskytte dem mot offentlige avhør om urovekkende hendelser, slik som statistisk usannsynlige valgresultater, som de eller deres politiske partier kan ha tjent godt på. Det er langt lettere å latterliggjøre populære mistanker enn å svare på dem med grundige spørsmål og forsvarligee sikringstiltak.

Mange journalister ser ut til å ha blitt påvirket av offentlige tjenestemenn til å underkaste seg sammensvergelsesfornektende normer, selv om disse normene motsier journalistisk etikk, historisk erfaring og sunn fornuft. Journalister som fornærmer politiske eliter ved å etterforske eller kun sitere populære mistanker om sammensvergelse, risikerer å miste tilgang til kilder som de er avhengig av for deres nyhetsrapportering. Selvfølgelig er den korrekte journalistiske respons til denne politiske tvangen å avsløre den og finne andre kilder. Det er hva Carl Bernstein og Bob Woodward gjorde med Watergate, og det er nettopp hva Russ Baker, Seymour Hersh, Jane Mayer, James Risen m.fl. journalister fortsatt gjør.

Men de fleste middelmådige reportere har omfavnet fornektelsen av sammensvergelser, og for dem er det blitt et følelsesladet og selvforsterkende trossystem. Tankegodset er selvforsterkende i den forstand at det forårsaker følelser av overlegenhet og er avvisende i forhold til bevis. Ironisk nok er fornektere av sammensvergelser av den tro at de beskytter det sivile og fornuften i offentlig diskurs, når de ved å latterliggjøre fornuftige bekymringer og appellere til elitens fordommer, faktisk gjør nøyaktig det motsatte.

Dr. Lance deHaven-Smith er professor ved Reubin O’D. Askew School of Public Administration and Policy ved Florida State University. I en fagfellevurdert journalartikkel fra 2006 introduserte han begrepet State Crimes Against Democracy (SCADs) — statlige forbrytelser mot demokratiet.

Flyet som droppet feil motor

mars 27, 2013 by · Leave a Comment 

flymotor

United Airlines flight 175
Det siste flyet som kræsjet i New York den 11. september var angivelig United Airlines flight 175 med kode N612UA. I kræsjet løsnet ene flymotoren som raste tvers igjennom World Trade Center og ut på motsatt side. Motoren landet nede i et veikryss 4 kvartaler unna. Her ble den tilbehørlig fotografert av forbipasserende. Bildene er publisert på nettet.

På nettet finnes kilder som alle hevder motoren ikke hører til en Boeing 767 men til en Boeing 737. Nyere 737 (Maksimum Take Off Weight 85 tonn) bruker motor av typen CFM56, mens UA 175 var en 767-200 (MTOW 142 tonn) som bruker vesentlig større motorer. For en flymekaniker er det like lett å se forskjell som for en Volvo-mekaniker å se forskjell på en motor til Volvo Amazon og Volvo S80, vi snakker om to vidt forskjellige jetmotorer.

Her er et angivelig utsagn fra en flymekaniker i USA:
«I am an A&P mechanic for a major airline. I overhaul 767’s. The engines are NOT from a 767. No 767 in existence uses CFM56’s. Not enough power to lift a 767.» (However, the engine identified, a CFM56, is the primary engine of the Boeing 737). Utsagnet ligger på nettet, uten at det dermed betyr at utsagnet er sant.

Vil vi egentlig vite hva slags motor det er?
Det interessante med disse bildene er at motoren de viser er lett å identifisere ut fra bildene, og det gjelder uansett hva man «tror på». Man kan altså vise dem til enhver flymekaniker på Boeing, og han vil umiddelbart kunne fortelle hva slags motor dette er. Undertegnede har vært hobbyflyger siden 1997 og ferdes i miljø med flyinteresserte. Likevel spiller det ingen rolle hva slags motor jeg mener dette kan være, fordi jeg er en konspirasjonsteoretiker hvis jeg sier det er til en 737.

Bare uavhengige kritiske journalister kan bekrefte motortype.
Seriøse, uavhengige, kritiske journalister fra seriøse medier (NRK, TV2, Aftenposten eller til nød Dagbladet) med en solid porsjon integritet i behold kan få bekreftet om dette er en flymotor til en 737 eller en 767. Det er trolig så enkelt som å reise til Gardermoen eller Kastrup og snakke med noen flymekanikere på Boeing. Resultatet av en slik undersøkelse blir ett av to: enten er motoren en CFM56 til en 737 eller så er det en motor tilhørende en 767.

Men ingen journalist ønsker følge opp saken.
Det bemerkelsesverdige her på berget er at ingen vil ta i denne saken med ildtang. Ingen journalist ser ut til å ønske å få verifisert hva slags motor dette er. Ingen vil stille spørsmål. Ingen vil lete etter svar. Og det er egentlig helt fantastisk. Journalister som gjerne reiser inn til Sogn for å ta bilde og lage historie av brygga til Åslaug Haga, vil ikke stikke oppom Gardermoen og få bekreftet hva slags flymotor det er som landet i et gatekryss i New York for 12 år siden. Skyldes det redselen for at det faktisk kan være en CFM56 til en 737, noe som vil velte hele den offisielle versjonen fra 11. september 2001 ? Jeg vet ikke, men jeg skulle ønske jeg kunne få vite det sikkert, særlig fordi det er så enkelt å finne ut av, det er så enkelt å bevise det ene elller det andre.

Gratis bok «9/11 en åpen sak» ligger på nettet.
Den omhandler ikke New York i det hele tatt, men andre pussige fakta og spekulasjoner rundt denne tragiske dagen i USA. Du finner den øverst til venstre på www.hvamenerpartiene.com i pdf-format, lettlest med masse fotos. Kanskje årets påskekrim ?

Viktigst i februar 2013

mars 1, 2013 by · Leave a Comment 

Disse sakene var viktigst på 9/11 Truth Norway i februar:

Redd Norge, redaktører!

1 Redd Norge, redaktører!
2 Elin Brodin og muslimene
3 Humanist lunacy from Didrik Søderlind
4 Breivik uniting Zionism and Nazism
5 Olje eller Israel?

Listen viser at angrepet på Norge – mot Oslo og Utøya i 2011 – og hvem som i virkeligheten sto bak dette engasjerer leserne i februar. Den viktigste saken var Redd Norge, redaktører!, der undertegnede, Torstein Viddal, advarer Norge og oppfordrer redaktørene i Norge til å ta ansvar, for én gangs skyld. Dette var vel å merke et halvt år før 22/7-terroren, og lenge før Norges statsminister ødela ansvarsbegrepet én gang for alle. I løpet av februar er også romanen min ferdigskrevet, se annonse nederst på denne siden.

Videre har vår skribent Ole Christian Juvet Herup fått en kronikk på trykk i Klassekampen – stort kryss i taket! – den 21. februar, om Vepsens tåpelige stigmatisering av 9/11-skeptikere, og litt om nazistbaser på månen, som Juvet visstnok stiller seg skeptisk til.

Og sist, men ikke minst, har undertegnede hatgrupperepresentant (igjen ifølge den tvilsomme hatgrupperapporten fra Vepsen) vært i Horsham i England og rapportert fra terrorrettssaken der mot BBC.

En nokså begivenhetsrik måned, med andre ord. Men vi trenger likevel flere artikler *her* på nettstedet, fra *dere* der ute. Dere trenger ikke være en av oss, men kan fx være noen som elsker å *ta* oss og filleriste argumentene våre. Ta kontakt om du har trøbbel med å sende inn stoff!

Redd Norge, redaktører!

Forsvaret – For alt vi har. Og alt vi er.Det er bare én måte vi kan stanse terror mot norske mål og mennesker på, og det er ved å nøste opp det nettverket som nærer og støtter terroren i vår verdensdel på 2000-tallet.

Dere redaktører kan og bør nå bidra til dette. Dere kan ikke la ideologi og prinsipper komme foran det å verne og beskytte menneskeliv i vårt eget land og i vår egen hovedstad. I så fall er dere for landssvikere å regne.

Dere vet fra måten T-banen i London ble sprengt på – med bomber under gulvene i vognene – at britiske myndigheter ikke snakker sant om angrepet på London-undergrunnen den 7. juli 2005. Dere vet også fra måten Tvillingtårnene ble sprengt på – med nanotermitt og andre eksplosiver – at amerikanske myndigheter ikke snakker sant om angrepet på World Trade Center i New York den 11. september 2001.

Dere vet også at amerikanske og britiske myndigheter har satt ut villedende rykter og desinformasjon om disse terrorangrepene, samtidig som de aktivt har hindret og sabotert reelle og uavhengige granskninger av disse dødelige hendelsene.

Det går ikke an å lukke øynene for slike tragiske hendelser og dødelige nettverk, og så håpe på at de ikke skal slå til i Oslo og Norge.

Vi trenger dere nå. Alle fakta er allerede gravet frem av de alternative mediene. Det er ingenting mer å lekke. Alt vi venter på nå, er at noen av dere tør skrive om det, prate om det og vise bevisene på TV.

Dere kan ikke lenger påstå at dere tror det står muslimer bak disse angrepene.

 

 

Elin Brodin og muslimene

Elin Brodin er en norsk forfatter som hevder å «forsvare muslimene», men som hver gang hun slipper til i massemedia bekrefter det jeg kaller Dolkestøtslegenden mot muslimene. La oss se hvordan en Facebook-tråd hun startet lørdag kveld i «Brodins snakkeboble» artet seg, med fokus på dialogen oss imellom.

Brodin Viddal
Jeg blir beskyldt for å være «landssviker» osv. fordi jeg arbeider for livssynsfrihet, fredelig sameksistens og kulturdialog i en stadig krympende verden.
Ofte får jeg spørsmål om hvorfor jeg «alltid skal forsvare muslimer» o.l. Mine svar er:
1) Jeg forsvarer muslimene fordi det er de som nå primært blir angrepet. Mitt mål er likeverd og rettferdighet. I 30-årene ville jeg ha forsvart jødene.
2) Jeg gjør ikke dette fordi jeg er spesielt «bløthjertet». Jo, jeg føler sterk empati med ofrene for fordommer, men jeg driver mitt arbeid på feltet like mye for min egen skyld – og for fellesskapet. Klarer vi ikke å løse dagens konflikter, vil det på sikt gå ut over oss alle. Derfor kan man like godt si at jeg kjemper for min egen og mine barns fremtid.
For meg er det ufattelig at det finnes så mange mennesker som ikke vil delta i denne kampen, og at vi har lært så lite av historien …
Jeg vil ikke si du «forsvarer muslimene» når du støtter dolkestøtslegendene om 9/11 og 7/7, Elin Brodin. Vet du hva som ble endeløsningen etter tyskernes dolkestøtslegende mot jødene?
For sånn ca. hundrede gang, Torstein: Jeg har ikke støttet den offentlige teorien om 9/11, like lite som jeg har støttet din. Jeg tar ikke stilling til hvilken teori som er riktig her, og det har uansett ingen betydning for mitt verdensbilde. Alle mennesker kan bli voldelige i visse situasjoner.
Du har støttet Legendene gjennom kronikker og leserinnlegg, Elin Brodin. Dessverre har du det, som så mange andre. Og 2-3 millioner muslimer er drept siden 9/11 som følge av denne og lignende legender. Folk er torturert for dem etc.
Torstein: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanlige oppfatningen av denne hendelsen, men det er en stund siden nå. For tiden understreker jeg gang på gang at jeg ser det finnes flere teorier, og at jeg ikke tar noen definitiv stilling til hvilken som er riktig. Temaet drøftes også i den siste boken min. Poenget mitt er: Muslimer driver jo uansett med selvmordsbombing o.l. rundt omkring – de er potensielt voldelige som alle andre mennesker, og det er ikke å undres over. Dette har ingen betydning for det som står i posten min her.
Senest 3. mai i år: «FORSTÅR: Forfatter Elin Brodin forstår hvorfor al-Qaida angriper vesten, men liker ikke metodene.»
Skjønner du ikke at du støtter Dolkestøtslegenden med disse uttalelsene dine i media, Elin Brodin?
Ja, Torstein, jeg står ved det. Jeg forstår om det kommer reaksjoner mot Vesten, selv om jeg aldri bifaller noen form for organisert vold mot sivile. Uansett hva de som står bak kaller seg. Hvorfor kan du ikke godta en slik prinsipiell instilling?
Fordi du støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer, Elin Brodin. Det er fullstendig uakseptabelt, derfor godtar jeg det heller ikke.
Du får se dette som du selv vil, Torstein. Jeg respekterer at du har et annet syn enn meg her – men vennligst gi den samme respekten tilbake og ikke bli så personlig. Jeg gjentar at jeg ikke støtter det du kaller Dolkestøtslegenden, men ikke tar stilling til hvilken teori som er riktig. Uansett er det faktisk ikke 9/11 denne tråden handler om, og mine refleksjoner i posten over står nøyaktig like fast uansett hvilken av teoriene som er korrekt.
Elin Brodin, vi to er uenige om hvorvidt du kan sies å «forsvare muslimer» – som er kjernen i denne tråden – dersom du hver gang du ytrer deg i media samtidig støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer. Du må vel kunne akseptere saklig uenighet?
Jeg aksepterer at vi er uenige, Torstein. Men jeg synes ikke du skal beskylde meg for noe som ikke stemmer. Jeg har som sagt veldig mange ganger i den siste tiden sagt at jeg ikke tar stilling til hvilken teori om 9/11 som er riktig. Men du mener vel heller ikke at det ikke finnes voldelige muslimer, går jeg ut ifra, eller noen form for aggresjon mot Vesten … ?
Don’t change the subject, Elin Brodin. Og vær snill og ikke gjør dette til en personlig vendetta. Les dine egne regler.
Jeg endrer ikke tema, Torstein. Mitt poeng er at 9/11 eller ikke, så finnes det motstand mot Vesten. Med eller uten akkurat dette attakket. Derfor står min post her fast UANSETT.
Vis litt respekt, Tom. Saken er ikke hva Elin Brodin tror oppi hodet sitt, men hva hun bidrar med i den norske medieoffentligheten. Og der bidrar hun gang på gang med sin bekreftelse av Dolkestøtslegenden, som dokumentert i denne tråden.
Men Torstein, nå må du gi deg! Jeg sier jo at jeg ikke tar stilling – det er ikke det samme som å støtte hverken det ene eller det andre.
Elin Brodin, benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Torstein: Jeg har allerede svart på det du spør om, men for siste gang: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanligste teorien om hvem som sto bak 9/11, men for tiden understreker jeg gang på gang at jeg ikke tar stilling til hvilken av teoriene som er riktig. Uansett mener jeg det samme om religionsfrihet osv. Hvor vanskelig kan dette være?
Det er et faktum at en del mennesker fra muslimsk dominerte regioner av gode grunner har et agg til Vesten. Om noen av disse står bak akkurat 9/11, kan ikke jeg avgjøre. Vil du ha en utdypning av mitt syn her, er et kapittel i den siste boken min viet til det. Politisk vold har uansett ikke noe med islam, kristendommen, kommunismen e.l. i seg selv å gjøre, men skyldes alltid dypest sett terroritalinstinkter, maktsyke, profittmotiver osv hos maktmennesker, og det er lettere å få med seg befolkningen der sistnevnte lever under turbulente og vanskelige kår. Alt mulig kan brukes som påskudd. –Jeg synes du burde respektere at jeg er opptatt av litt større prinsipielle perspektiver her, og at spørsmålet om 9/11 ikke utgjør hele mitt interessefelt.
Vil også legge til at uansett hvem som sto bak 9/11, synes jeg overvåknings- og krigshysteriet i etterkant er siste sort, og er hundre prosent motstander av en slik type reaksjon. –Jeg kunne synse mye om hva jeg tror Torsteins syn kan «føre til», men nøyer meg med saklige argumenter. Alle har rett til å gi uttrykk for sin mening uten å beskyldes personlig for å være medansvarlig mht maktens slakting av uskyldig mennesker.
‎Elin Brodin, vær vennlig å svare på det jeg spør om, og ikke altmulig annet: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Jeg har svart, Torstein. Flere ganger. Og nå orker jeg ikke å gjenta meg selv mer. Take it or leave it
Tom Ekeberg, jeg kritiserer ikke Elin for å ikke oppføre seg på en måte som forutsetter at hun tror det samme som meg. Dette er ikke et spørsmål om hva som foregår i hodet hennes. Jeg har aldri påstått at Dolkestøtslegenden er dokumentert i denne tråden. Oppsummert: Les det jeg skriver her, eller finn på noe helt annet enn å diskutere det jeg skriver.
Elin Brodin, det stemmer at du har svart. Men du har ikke svart på mine spørsmål. Dermed blir det i beste fall en halvsannhet å hevde at du har svart, når det du mener er at du har svart andre mennesker som spør om noe helt annet.
Du har spurt om jeg støtter den offentlige 9/11-teorien, Torstein, og det har jeg svart på. Er det noe annet du lurer på, så har jeg ikke fått det med meg
Hvis det er det du tror jeg har spurt deg om, Elin Brodin, kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Du tror virkelig dette? Nuvel. Og jeg får ikke lov til å gjenta spørsmålet selv om du åpenbart lurer veldig på hva spørsmålet var?
Torstein: Ja, du får gjenta, da, hvis du kan være litt presis …
OK, eg tek oppat: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier?
Jeg har svart på det, Torstein. Hvis du oppfatter det slik at jeg ikke har svart på det, tror jeg vi befinner oss i så forskjellige verdener at vi bare må «call it a day» …
Eller -plutselig gikk det et lys opp for meg: Er det den opprinnelige Dolkestøtlegenden (som Alf henviser til her) du snakker om, Torstein? Da har jeg misforstått, for jeg gikk ut ifra at du som alltid siktet til 9/11, og at du kalte den offisielle teorien her for «Dolkestøtlegenden». Hvis du mener den opprinnelige , er svaret mer komplisert – men du finner uansett en utdypning av min syn også der i «Fredløs», hvis du er interessert
Word: «Jeg tror han mener den i overført betydning: «muslimer sto bak bombingen av London og New York».»
Ja, hvis det fremdeles er 9/11 du snakker om, Torstein, så har jeg altså svart det som er å svare på den saken – også i tidligere replikker på denne tråden. Jeg har forklart min innstilling og har ikke mer å legge til. At vi ikke kommuniserer særlig bra, er en annen sak, men det kan vi vel slå oss til ro med uten å gjenta oss selv ad infinitum? Jeg er ikke fiendtlig innstilt til deg, men sliten av repetisjonene
Jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at du ikke forstår norsk, Elin Brodin. Hvilket er oppsiktsvekkende for en forfatter.

Tråden fortsetter, selvfølgelig, men går i ball for Brodins del, som går i personangrepsmodus, etter kommentaren min om at hun neppe kunne forstå norsk når hun ikke engang etter to gjentagelser av spørsmålet forsto hva det var jeg spurte om.

Oppsummert kan vi likevel si – etter å ha fulgt resten av tråden – at Elin Brodin nærmest hver eneste gang hun har opptrådd i massemediene har bekreftet den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene, samt at hun – selv om hun nå hevder å ikke ta stilling – heller ikke for fremtiden har noen planer om å avstå fra å bekrefte den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene når hun figurerer i media.

Elin Brodin ser rett og slett ikke ut til å fatte hva som skulle være problematisk med å støtte en slik hatefull dolkestøtslegende. I stedet vender hun i kjent stil sin vrede mot dem som påpeker at hun rent faktisk bekrefter denne legenden med sine innlegg i massemediene, slik at hele problemet med den hatefulle Dolkestøtslegenden for hennes del blir de menneskene som peker på at hun ikke burde støtte den, dersom det stemmer at hun ikke har tatt stilling til hva det var som skjedde i New York og London.

Vi avventer derfor i spenning Elin Brodins neste innlegg om terror og islam i massemediene, og kommer tilbake til hva hun da sier i kommentarene nedenfor.

Humanist lunacy from Didrik Søderlind

Metaskeptic «Humanist» editor Didrik Søderlind on NRK1 TV about 22/7: «One of the reasons that I was quite sure Anders Behring Breivik wasn’t a part of a network and that he must have done it all by himself, is that we know that no Norwegian rightwing extremists can keep their mouths shut, so it had to be just one man.»

Now, there are several things to note in this argument from the editor of «Humanist», but let’s start with the most serious mistakes:

1) Even if ABB should have been all alone about it, we know he couldn’t keep his mouth shut. The ministry’s audio phonelog disappearing and even the note written about the threats by the operator vanishing, was due to solid cooperation, not a lack of talking. Same thing with the Utøya threats at the Hegnar Online politics forum, that disappeared in its entirety on Wednesday 20th July 2011.

2) The rightwing extremist, national zionist ABB in no way kept his mouth shut, rather, he boasted about his foreign network: «Breivik claims the persons who in total were behind some 50 attacks in Europe since WW2 are the members of this [anti-communist resistance] movement.» according to Dagbladet.

3) It’s typical of zionist editors to argue that a foreign network was impossible because Norwegian zionists were eager to talk (to try to be as categorical as these zionist editors themselves).

4) The «Humanist» editor’s absolute belief in absolutes, and in absolutely homogenous groups within the labels he makes for them, probably also explains how it’s possible for him to believe that neither the first Manhattan Project (the atomic bomb) nor the second (the WTC demolition) were possible to carry out, as «someone would have talked», and America’s super-duper-free journalists and editors are simply foaming at their mouths at the thought of revealing 9/11. Extremist zionists are human beings, too, and human beings have a tendency to be diverse as individuals. Some talk and some keep their mouths shut.

5) You can believe when you are in your church!

6) Why does editor Søderlind think the police are filed as suspects by the families who lost their loved ones in the terror attacks of 22/7?

*

Metaskeptiker og Humanist-redaktør Didrik Søderlind på NRK1 om 22/7: «En av grunnene til at jeg var ganske sikker på at Anders Behring Breivik ikke var del av et nettverk og at han måtte ha gjort det alene, er at vi vet at ingen norske høyreekstremister klarer å holde kjeft, så det måtte være bare én mann.»

Det er flere ting å merke seg ved Humanist-redaktørens resonnement, men la oss starte med det aller grøvste:

1) Selv om ABB skulle ha vært helt alene, vet vi at han ikke klarte å holde kjeft. At departementets lydlogg er forsvunnet og notatet operatøren skrev ned truslene på forduftet, skyldes solid samarbeid, og ikke mangel på kjeftbruk. Likeledes med Utøya-truslene på Hegnar Onlines politikkforum, som forsvant i sin helhet onsdag 20. juli 2011.

2) Den høyreekstreme nasjonalzionisten ABB holdt nettopp ikke kjeft, men trakk tvert imot frem sitt utenlandske nettverk: «Breivik hevder at personene som totalt står bak et 50-talls angrep i Europa siden 2. verdenskrig utgjør denne [antikommunistiske motstands]bevegelsen.» ifølge Dagbladet.

3) Det er typisk for zionistiske redaktører å argumentere med at et utenlandsk nettverk var umulig grunnet norske zionisters snakkesalighet (for forsøksvis å være like kategorisk som de zionistiske redaktørene).

4) Humanist-redaktørens absolutte tro på absolutter, og på absolutt ensartede grupperinger innenfor båsene han snekrer opp, forklarer trolig hvordan det også blir mulig for ham og hans likesinnede å tro at hverken det første Manhattanprosjektet (atombomben) eller det andre (WTC-sprengningen) var mulig å gjennomføre, fordi «noen ville ha plapret», og USAs superduperfrie journalister og redaktører bare sikler etter å avsløre 9/11. Ekstreme zionister er også mennesker, og mennesker har det med å være forskjellige som individer. Noen plaprer og noen holder kjeft.

5) Tro kan du gjøre i kjerka!

6) Hvorfor tror redaktør Søderlind politiet er anmeldt av de etterlatte etter terrorangrepet 22/7?

Norwegian only: Det eksakte sitatet i kontekst er fra det drøye minuttet 23:00-24:15 i dette klippet: [youtube]

Konspirasjoner skjer hele tiden, og verdenshistorien og nåtiden er full av sammensvergelser; folk som har snakket sammen, skjulte maktbindinger osv. Det som kjennetegner den typen konspirasjoner som det snakkes om her, det er jo disse enorme konspirasjonene som er allmektige, som aldri gjør feil, hvor ingen plaprer osv.

Det som er så veldig typisk med de konspirasjonene som skjer i virkeligheten, er at folk hopper av, de ljuger osv, ikke sant? En av grunnene til at jeg var ganske sikker på, da det kom frem, da folk snakket om at Anders Behring Breivik var del av et nettverk og sånn, så, nei, han må ha gjort det alene, for det vi vet om norske høyreekstremister, det er at ingen av dem klarer å holde kjeft. Ikke sant, det må ha vært én mann.

Sånn at det er det som er så typisk her. Men jeg skjønner veldig godt at konspirasjonsteorier slår an, fordi verden er et veldig uoversiktlig og rotete sted, og de tingene konspirasjonsteoriene tilbyr deg, det er jo ikke bare et ganske ordnet univers, som er sånn nesten manikeisk, at det er det gode mot det onde, og sånn, men de tilbyr deg en helt spesiell plass; du er den eneste som har gjennomskuet det, og så er du omgitt av horder av hjernevaskede sauer, eller sheeple, som ikke forstår noen ting.

Breivik uniting Zionism and Nazism

I happened to be present at the Oslo courthouse on Tuesday, April 17th, watching and listening to 22/7 terrorist Anders Behring Breivik’s 75 minute main prepared defense speech. A speech that the press and media were banned from broadcasting to the general public. These are my thoughts after following the story for almost nine months.

The first thing that has to be said, is that watching Breivik defend himself for 5 hours this Tuesday removed each and every doubt that he is indeed «legally sane», in the sense that he is absolutely fit to be punished by the Norwegian judicial system for his criminal terrorist acts. All «experts» who say otherwise are flat out lying. This is a sane, rational, logically stringent man of great wit, who happens to also have some pretty effed up ideological views that have made him become a mass murderer and a terrorist.

It should also be said right from the start of this article that there is little doubt that he carried out both the bombing in Oslo and the shooting at Utøya. What remains to be seen is whether he had accomplices and what parts of the misdeeds these people took part in. There were also some pretty amazing instances of police SNAFU – 27 according to one commentator, but a lot more if you look more closely. There’s a string of maybe 40 or 50 or 60 grave mistakes on behalf of the police, guards and government, making them unable to stop Breivik before the bombing of Oslo, stop him getting out of Oslo and to nearby Utøya, and to stop the shooting ASAP when Breivik amazingly managed to get himself transported over the sound to Utøya island, using the Labour Party’s own ferry.

So many instances of SNAFU, in fact, that the mathematical probability of them all occuring on the same day or relating to the same person, should tell you all you need to know. And of course, in the weeks and months after the terror, documents, tapes and other evidence started disappearing. As by invisible hands.

OK. So, returning to the terrorist’s defense speech on Tuesday, April 17th. Breivik started telling us how there’d been no real post-WW2 democracy in Norway, because «nationalists» like himself were not allowed free speech and democratic rights. This should tell us that he wanted there to be more democracy, and that Norwegian democracy should also include «ultra nationalists», a fair point that even I could agree on.

However, he messes it up by contradicting himself completely. He loves America, and especially a certain McCarthy, the postwar communist witchhunt general, and he regrets that McCarthyism didn’t go far enough and never succeeded in sending alleged «commie» American citizens to Soviet Russia. So, really, when it comes to a more real and including democracy with less political censorship, our terrorist is only in favour of it when it applies to his chums, and to his «nationalist» parties.

Apart from this ideologically induced blindness or logical breakdown, he argues convincingly that censoring a movement like his own for too long, eventually will make members of that movement resort to other means, even violence.

His speech more generally was aimed at reaching out to a slightly broader audience than his Manifesto and his earlier writing on Norwegian websites, or to «unite national conservatism, which I support, with national socialism and militant christendom», as he put it himself. So the strategy obviously is to appeal to a broader spectrum of racists, and to play down the Zionist issue, which divides Breivik, JDL, EDL, NDL and Knights Templar, on the one side, from other nationalists and nazis, on the other.

Breivik talks rather openly about the strategy of supporting and expanding «street extremism», like the JDL, EDL and NDL (Jewish, English and Norwegian Defense League, respectively), while at the same time building a network of single cell terror operatives, borrowing tactics from – yup – al-Qaida.

The reason for using terror cells consisting of only one man, says Breivik, is to avoid the eyes of anti-terror agencies. This way he only needed to meet with his comrades once or twice during a decade, if we choose to believe him, and I guess blogs, forums, RSS feeds, social media etc took care of the rest.

Breivik also tries to use the term «counter jihad» as much as possible, rather than «zionism», which is what he really supports, and he has succeeded in selling this bogus «counter jihad» term to the Norwegian mainstream media. To quote from the terrorist’s Manifesto:

«So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.»

So, then, this is what it came to in Norway: Where we could have had the press digging into and revealing the horrific lies of the 9/11 terror attacks ten years after the events, instead we got a snob from the West who bombed his own city using «al-Qaida tactics», and who shot fellow Norwegian kids taking part in a summer youth camp for young politicians and future administrators, because he believed the lies and racist conspiracy theories fed to him for ten years by every newspaper, radio and TV station in this nation and throughout the West. Malicious, racist lies about muslims behind every terrorist act from New York and Bali, through Madrid and London, to Mumbai and Stockholm.

The mythical snake – Midgardsormen – seems to be biting its own tail: False-flag terrorism over a long, sad decade goes unnoticed by the press, the journalists and the editors, and the inevitable end-product of these ten years of lies and cowardice and cover-up is our very own Nordic mass murderer and terrorist; Anders Behring Breivik.

Whether he had handlers or not we don’t know, and the press and the police for some reason don’t seem very eager to find out, he is now the shining example, or knight in shining armour, intended to inspire many, many followers in Scandinavia, Europe and America.

He will even be allowed internet access in jail, and thus to build, expand and strengthen his zionist terrorist networks, both on the streets and in the single-man sleeper cells.

Bølløcks.

Olje eller Israel?

Jeg har lyst til å starte det nye året med et litt større spørsmål, som jeg vil kjøre parallelt på tre arenaer, nemlig Viddals ViktigVegg, Brodins Snakkeboble og 9/11 Truth Norway. Spørsmålet dreier seg om de bakenforliggende kreftene for verdensbegivenhetene, og kan derfor lett avfeies av alle overfladiske mennesker, som utelukkende er opptatt av overflaten. Dere trenger med andre ord ikke lese videre. Dere som mer generelt ikke tåler at mennesker diskuterer ting, behøver strengt tatt heller ikke lese videre.

Olje eller Israel?

Etter min nokså brede lesning av dyperegående analyser og forklaringsforsøk, har det seilt opp for meg to strengt tatt konkurrerende og derfor i bunn og grunn utelukkende forklaringer på et av de aller største spørsmålene, nemlig hva det er som dypest sett styrer begivenhetene vi alle hører om hver eneste uke i massemediene.

Jeg presiserer *dypest sett*, da det på litt grunnere farvann mer er et spørsmål om både-og, enn enten-eller. Her vil vi altså frem til Den store beveger, og ikke en komité av store bevegere (noe som selvsagt kan være tema for et litt annet seminar).

Vi utelukker her altså allerede i utgangspunktet naive forklaringer som den om at alle verdensbegivenheter er en kombinert effekt av 7 milliarder mennesker «that go about their daily business». Grupper av mennesker er oppfunnet forlengst, og makt er allerede en egen hylleseksjon i bibliotekene, så den må du lenger ned i årsklassene med.

Ifølge den ene aktuelle forklaringsmodellen er det slik at USA har underlagt seg nær sagt hele verden, med sitt nettverk av 5000 militærbaser og tropper i 150 land som det mest håndfaste bevis for underleggelsen, men med utallige mer myke og kulturelle underleggelsesmekanismer involvert, og at Israel gjennom den pro-israelske (ofte kalt zionistiske) lobby i USA styrer utvelgelsen av presidentkandidater fra begge partier, styrer Kongressen og Senatet, styrer den offentlige debatten gjennom sitt bias og sine tabu, og så videre og så videre. Hvorsomer burde de fleste være enige i at den som styrer USA, styrer det meste av dagens verden.

Ifølge den andre aktuelle forklaringsmodellen er det slik at olje og lignende energiressurser er den egentlige Store beveger, og at nær sagt alt skjer for å koordinere jakten på denne ikke-fornybare ressursen. Ifølge denne modellen blir det mer naturlig å se på Israel som en strategisk plassering av pro-vestlige (les: pro-amerikanske) militærstyrker, u-båter, atomstridshoder etc. Dette med tilgang til energiressursene kan også være en vesentlig årsak til at USA av egen fri vilje overfører enorme summer til Israel hvert eneste år, som den største mottaker av amerikansk våpen- og pengestøtte. Alle som har spilt Risk har vel skjønt at dersom en spiller hele tiden utstasjonerer nye styrker i én provins, runde etter runde, så er det noe i gjære, da har han en plan, og den planen er ikke nødvendigvis verdensfred og fredelig sameksistens mellom provinsene.

Alternative kommentatorer som Michael Rivero (WhatReallyHappened.com) terper gjerne på at amerikanske politikere gjør ting som ikke er i Amerikas interesse, men som mer er i Israels interesse, men han misser på én måte poenget siden Amerika i langt mindre grad er en nasjon nå, enn det er et globalt imperium. Og for et globalt imperium som er helt avhengig av petroleumsressurser for sin opprettholdelse (drivstoff til tanks, bombefly, hangarskip, ubåter etc) er det helt klart interessant å både donere penger og utstasjonere militært utstyr midt i det største gjenværende oljeområdet i verden, nemlig Midtøsten.

Rivero blir selv med jevne mellomrom stemplet og utdefinert som antisemitt, holocaustfornekter og alt annet usaklig, hvilket er feil, om man hører på hva han sier hver ukedag. Men her er vi kanskje inne på enda en fordel med den andre forklaringsmodellen – la oss kalle den Oljemodellen – at man via en slik USA-støttet opprettelse av en «jødestat» som strategisk investering i fremtidig energitilgang får mulighet til å skjule den egentlige Store beveger og utrope alle dens kritikere som nettopp antisemitter, holocaustfornektere, sannhetssøkere og denslags kontemporære banneord?

Det er i alle fall slik at en verden der realpolitikken er grim og grusom og konsentrert om en kynisk og nådeløs kamp om energitilgang samt en tilsvarende kynisk og nådeløs finanssektor er vrien å kritisere i vår tid uten at jokerkortene Antisemitt og Holocaustfornekter og Sannhetssøker spilles ut mot en, så lenge disse spillkortene fortsatt fungerer.

Men jeg vet altså ikke hvordan det egentlig er. Kanskje er det slik at Amerikaimperiet først forsøkte seg med Oljemodellen, skjult under dekket av Israelmodellen, som en antatt ukritiserbar modell, men at ting langs veien kom ut av kontroll for Amerika-delen av Amerikaimperiet, slik at Israelmodellen nå er den rådende? Hva mener du, og hvordan tester man egentlig slike ting vitenskapelig?

Et interessant moment helt tilslutt kan være dette med petrodollaren og Amerikaimperiet i forhold til nasjoner som litt freidig naivt og selvstendig ønsker å begynne å selge sin olje til sine naboland i andre valutaer enn «nasjonen» USAs valuta. Det hevdes av smarte mennesker at Amerikaimperiets militærvesen finansieres gjennom at alle land må kjøpe dollar fra det for å kunne handle olje, samt at alle land som vil selge olje i andre valutaer enn Amerikaimperiets får føle dets militære vrede. Det kan tyde på at Oljemodellen er viktigere enn Israelmodellen når Amerikaimperiet velger ut sine nye røverstater for bombing og regimeendring.

* reklame *
viddal-politisporet-600

Neste side »